Matusetoetus

mai 30, 2023 0 Kommentaari

Lähedase kaotuse ja leina kogemine on üks elu kõige raskemaid katsumusi. Küll aga ei pruugi taoline kaotus kaasa tuua vaid emotsionaalset koormat, vaid ka finantsilist. Matuse korraldamine on kulukas, isegi kui seda teha võimalikult tagasihoidlik. Kirst, urn, tuhastamine, matuseauto, jutlustaja, peielaud… kõik vajavad tasumist. Summad võivad kerkida ka väikese matuse korral kergesti üle 1000 euro. Soov on ju lähedane väärikalt viimsele teele saata, tehes seda selliselt, et ise oleksid rahul ning lootes, et rahule jääks ka lahkunu.

Selles artiklis kirjutan, millised on matusetoetuse võimalused ja kuidas näeb välja selle taotlemise protsess Eestis. Samuti annan ülevaate, millised võimalused on matusekulude katmiseks läbi pankade ning kuidas saab inimene ise teha ettevalmistusi, et mahajääjad ei peaks finantsiliselt matuse pärast muretsema.

Mis on matusetoetus?

Matusetoetus on ühekordne sissetulekust mittesõltuv toetus, mille eesmärk on aidata inimest matuse korraldamisega seotud kulude katmisel. Matusetoetust maksab kohalik omavalitsus (valla- või linnavalitsus) enda kehtestatud tingimustel ja korras. Matusetoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda surnu viimase rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsuse poole. Matusetoetuse suurus on enamikes kohalikes omavalitsuses 250 eurot (mai 2023), üksikutes ka veidi suurem.

Toetus makstakse välja üldjuhul 30 päeva jooksul taotluse või nõutud dokumendi esitamisest. Ühe matuse kohta makstakse matusetoetust ühel korral. Juhul kui matusekulude kandmisel osaleb mitu inimest, siis peavad lähedased omavahel ise otsustama, kes neist matusetoetust taotleb.

Matusetoetuse täpsem info on olemas iga kohaliku omavalitsuste kodulehel. Selleks, et anda protsessid veidi parem ülevaade, siis teen seda Tallinna linna näitel. 

Kellel on õigus matusetoetust taotleda?

Tallinna linna kodulehel on selgesti välja toodud info selle kohta, millised tingimused peavad olema täidetud, et toetust taotleda. Õigus matusetoetuse taotlemiseks on juhul, kui samaaegselt on täidetud 3 tingimust:

 1. matus korraldatakse lahkunule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht surma hetkel oli Tallinna linn;
 2. taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et katab matuse korraldamise kulud;
 3. taotlus on esitatud 6 kuu jooksul lahkunu surmapäevast arvates.

Erandkorras on võimalik matusetoetust taotleda ka tallinlasel, kes korraldab matuse lahkunule, kellel puudus surma hetkel rahvastikuregistrijärgne elukoht (sh surnult sündinud lapse puhul). Lisaks, juhul kui matusetoetuse taotleja ei ole lahkunu sugulane või tema rahvastikuregistrijärgne elukoht ei kattu lahkunu viimase elukohaga, tuleb taotlusesse märkida taotleja seos lahkunuga. Sellisel juhul on linnaosa valitsusel õigus nõuda matuse korraldamise kulude kohta tõendeid (nt matusebüroo esitatud arve).

Kellele matusetoetust makstakse?

Matusetoetus makstakse välja vaid järgmistele isikutele:

 1. surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kellele on väljastatud surmatõend;
 2. surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kui surmatõend on väljastatud muule inimesele kui abikaasale, sugulasele või hõimlasele;
 3. muule inimesele, kes matuse korraldab, kui sugulased ja hõimlased on matusetoetusest loobunud;
 4. surnult sündinud lapse sugulasele, kes esitab arstliku surmateatise.

Kuidas taotletakse matusetoetust?

Matusekulude kandjal tuleb kohalikule omavalitsusele esitada avaldus, milles on märgitud taotleja nimi, kontakttelefon ja arvelduskonto number. Üldjuhul on KOV’i kodulehel olemas juhised, kuidas taotlust esitada ja ka taotluse vormid. Tänapäeval on enamik juhtudel võimalik juba taotlus esitada interneti teel ja omavalitsusse kohaleminek ei ole vajalik.

Vormil on vaja täita ära taotleja isiku- ja kontaktandmed, samuti sugulus või seos lahkunuga. Lisaks on vaja täita ka lahkunu isikuandmed. Lõpetuseks pangakonto number ja konto omaniku nimi, kuhu toetus kanda tuleb.

Tallinna näitel näeb protsess välja järgmine:

 1. Matusetoetust taotluse saab esitada:
  • e-teeninduskeskkonnas: https://taotlen.tallinn.ee/matusetoetus
  • digitaalselt allkirjastatult surnu elukohajärgse linnaosa e-posti aadressile;
  • surnu elukohajärgses linnaosa valitsuses kohapeal.
 2. Seejärel saate kinnituse avalduse kättesaamise kohta (e-teenus);
 3. Matusetoetus laekub arveldusarvele.

Kohapeale minnes ära unusta kaasa võtta enda isikut tõendav dokument.

Matusekulude katmine lahkunu panga abiga

Kui matusetoetus on midagi sellist, milleni inimesed enamasti jõuavad, siis paljude jaoks on teadmata võimalus, et ka lahkunu pank saab appi tulla. Seda loomulikult juhul, kui lahkunu pangakontol vajalik rahasumma hetkel olemas on. Ehk matuse kulude katmisega saavad pangad vastu tulla ja pärandaja kontolt väljamakse teha ka enne pärandi jagamist. Paraku see info võib matusekulude katjani jõuda liiga hilja, sest enamus pankades on pandud sellise võimaluse kasutamiseks ajaline piirang.

Olen tänaseks võtnud ühendust suurimate Eestis tegutsevate pankadega, et taolise võimaluse tingimustest täpsem ülevaade anda.

Swedbank

Matusetoetuse väljamaksmise info on kodulehelt lihtsalt leitav “Vastused sagedastele küsimustele” alt. Olulisemad punktid, millega tuleb arvestada:

 • Pank maksab välja ühekorselt kuni 2000 eurot matusekulude katmiseks;
 • Kulude katmist on võimalik taotleda 1 kuu jooksul alates kliendi surmast;
 • Matuse korraldamisega seotud kviitungid/arved peavad sisaldama surnud isiku nime ja matusetoetuse taotleja (maksja) nime.
 • Matusekulude katmine on võimalik ka distantsilt.

LHV pank

LHV kodulehelt taolist infot hetkel võimalik leida ei ole, küll aga minu pöördumise järel vastati panga poolt järgmist: “Tänan Teid ka tagasiside eest, et antud info võiks olla leitav ka meie kodulehel. Mõistame, et see info on oluline ja annan selle teavituse edasi meie spetsialistidele, kes haldavad meie kodulehte. Loodan, et see info on üsna pea leitav ka meie kodulehel.” Siiralt hea meel selle üle. Väike asi, aga iga taoline samm on info parema kättesaadavuse jaoks vajalik.

OIulistele punktidele anti vastused e-maili teel:

 • Matusekulude katmiseks saab pärandaja kontolt kuni 2000 eurot välja maksta ka enne pärandi jagamist.
 • Matusekulusid saab katta ainult kontol oleva vaba raha (eurodes) arvelt, väärtpaberid (sh pensioni II samba osakud), hoiused, muu valuuta jm jäävad puutumata kuni pärimise läbiviimiseni.
 • Matuseraha makstakse surnud kliendi pärijale, lähisugulasele või lähedasele isikule, kes korraldab matust.
 • Matuseraha taotlemiseks peab taotleja tulema kontorisse hiljemalt 30 kalendripäeva pärast kliendi surma.
 • Kontorisse tulles peab kaasas olema isikut tõendav dokument, surmatõend, testament (kui see on tehtud), arved või tõendid matuse korraldamise kulude kohta. Siinkohal on oluline, et arved oleksid väljastatud isiku nimele, kes matust korraldab.

SEB

Ka SEB panga puhul ei leidnud infot kodulehelt otsides, küll aga on osaline info leitav panga üldtingimuste dokumendist. Esitasin seejärel enda küsimuse nende virtuaalsele nõustajale. Sealt sain olulistele punktidele vastused kätte:

 • Surmatunnistuse originaaldokumendi alusel saab SEB kontoris väljamakse matusekulude katteks teha kuni 2000 euro ulatuses, kui lahkunu kontol on selleks vabu vahendeid.
 • Makse tehakse surmakuupäevast 1 kuu jooksul, hiljem toimuvad väljamaksed vaid pärijatele pärimistunnistuse alusel. 

COOP pank

Kahjuks ka COOP pangast sain klienditeenindajalt info, et nende kodulehel matuse kulude katmise info leitav ei ole. Panga üldtingimuste dokumendis on osaliselt info leitav, aga summadest ja aja piirangust seal juttu ei ole. Olulistele punktidele vastused sain ja need on sarnased teistele pankadele:

 • Pank maksab kuni 2000 eurot matuse kulude katteks;
 • Makse tehakse 1 kuu jooksul pärast isiku surma;
 • Kontorisse kaasa tuleb võtta: surmatõend, kulude dokumendid ja matuseraha saaja isikut tõendav dokument. Kui matuseraha saaja on surnud isiku laps, siis tuleb esitada ka sünnitunnistus. 

Luminor

Ka Luminori kodulehel otsides ei suutnud matuse kulude katmise infot leida. Klienditeenindaja kinnitas, et taoline info neil kodulehel üleval ei olegi. Võrreldes teiste pankadega on Luminori tingimused kulude katmiseks veidi erinevad:

 • Matuse kulude katteks hüvitatakse lahkunu kontolt maksimaalselt 1000 eurot;
 • Ajalist piirangut hüvitise küsimiseks ei ole;
 • Hüvitise saamiseks tuleb pangale esitada surmatõend ja tasutud arved või saab arvete tasumise teha koos klienditeenindajaga pangakontoris.

Muud võimalused matusekulude katmiseks

Triinu Tints avaldas meie lehel artikli teemal, kuidas tööandja saab toetada leinajat pärast lähedase surma. Ühe võimalusena tõi ta välja tööandjapoolse matusetoetuse. Igas ettevõttes ei pruugi sellist toetust olla, aga küsitlus “Räägime surmast” sotsiaalmeedia lehel näitas, et 19% vastanutest isegi ei teadnud, kas nende tööandja sellist võimalust pakub. 

Kirsturaha, on midagi sellist, mida tihti vanemad inimesed koguvad enda viimsele päevale mõeldes. Selline väljend ei ole ilmselt ka enamikele meist tundmatu. Oluline on muidugi see, et kirsturaha ei kogutaks kuskile sauna alla keldrisse nii, et keegi sellest midagi ei tea. Tänapäeval on kindlam hoida ka taolist raha pangas ja lähedased saavad selle eelpool kirjeldatud tingimustel ise pangast kätte.

Küll aga on olemas ka võimalus sõlmida endale sobiliku matusebürooga eelleping, kus inimene saab juba oma eluajal otsustada, millisel moel võiks tema viimne teekond toimuda. Selle lepingu puhul tasutakse matusekulud ettemaksuna ära. See on levinum mitmes välisriigis, aga Eestis on ilmselt enamikele meist täna veel võõras ja natuke ka hirmutav teema, sealhulgas mulle. Samas aitab see mahajääjaid mitmeti – ei ole vaja mõelda, kus ja kuidas peaksid matused olema korraldatud ja ka finantside pärast ei ole vaja muret tunda. Loodetavasti kirjutab mõni matusebüroo meile tulevikus täpsemalt, mida taoline eelleping endast kujutab ja kui levinud praktika see on.


Kasutatud allikad
https://www.eesti.ee/et/perekond/surma-registreerimine-ja-matused
https://taotlen.tallinn.ee/matusetoetus
https://www.swedbank.ee/private/home/important/faq/ukraine
https://www.seb.ee/
https://www.lhv.ee/et
https://www.cooppank.ee/
https://luminor.ee/

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga